2022 - 2023 MCPS High School Course Bulletin

Dành cho các phụ huynh...

for parentsĐây là bản tin về các môn học ở bậc trung học trên trang mạng. Đây là những khuyên nhủ về cách dùng trang này với con phụ huynh khi cùng lập chương trình học cho trung học.

Lập bảng kế hoạch với các môn học em muốn chọn

1

Step
One

Bước 1
 • Bản tin mới về các môn học được xuất bản trên trang mạng và sách vào mỗi thu – thường vào tháng 11 – cho niên học sau.
 • Vào tháng 12 và tháng Giêng, em nên bắt đầu lập bảng kế hoạch chương trình học trên trang mạng. Em phải ghi tất cả các môn học cho niên học sau và những năm trung học còn lại. Em có thể làm việc này với máy điện toán qua internet tại nhà, trường, nhà bạn, hay thư viện.
 • Học sinh có thể ghi những lớp học mà em thích. Thường, học sinh học bảy hay tám tín chỉ -credits hằng năm. Xin ghi nhớ là bảng kế hoạch không được xem là chính thức.
 • Em nên in bảng kế hoạch. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho qúi vị khi cần bàn luận về các môn học của em và để em có thể đưa bảng kế hoạch cho thầy cố vấn xem. Em có thể để dành tờ này và trở lại trang mạng để thay đổi bất cứ khi nào cần.
 • Khi qúi vị bàn luận về các lựa chọn của em học sinh, lưu ý đến việc ghi danh em trong các chương trình đặc biệt tại trường em hay các trường khác trong quận. Xem trang mạng Special Programs để thêm chi tiết.

Nạp thẻ liệt kê chương trình học chính thức cho trường trung học đệ nhị cấp của em

2

Step
two

Bước 2
 • Em sẽ phải quyết định một lần cuối về các môn học cho năm sau vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng Hai. Trường em sẽ gởi về nhà thẻ liệt kê chương trình học chính thức vào thời gian đó.
 • Tham khảo bảng kế hoạch để giúp em lựa chọn. Liệt kê các lựa chọn cuối cùng trên thẻ chính thức.
 • Phụ huynh phải ký tên trên thẻ trước khi gởi lại trường học.

Bàn luận về bất cứ câu hỏi nào liên hệ đến việc xếp lớp với nhân viên trường.

3

Step
three

Bước 3
 • Nhân viên trường sẽ xét lại thẻ liệt kê chương trình học chính thức của em.
 • Thầy cố vấn hay thầy giáo có thể muốn nói chuyện với qúi vị về việc xếp lớp học cho con qúi vị (ví dụ em có thể học lớp danh dự hay cấp tiến). Hay họ có thể hỏi qúi vị nếu em đã học lớp chuẩn bị cho một lớp khác.
 • Nên giữ sẵn một bản sao của bảng kế hoạch của em trong trường hợp cần bàn luận với nhân viên trường. Nếu qúi vị có phương tiện dùng máy điện toán và biết tên email của con, qúi vị có thể xem bảng kế hoạch của con trong khi nói chuyện điện thoại với thầy cố vấn.

Dành cho Các Phụ Huynh Lớp Tám:

 • Các phụ huynh lớp tám sẽ được yêu cầu làm việc với các con của họ hầu tạo chương trình học bốn năm trong tháng Giêng hay tháng Hai.
 • Trước khi bắt đầu phương thức này, phụ huynh nên quen thuộc với nhiều chương trình đặc biệt tại nhiều trường trung học trong quận. Xem trang mạng Special Programs để thêm chi tiết.
 • Học hỏi về các điều kiện ra trường của tiểu bang để qúi vị biết môn học nào con qúi vị cần phải học. Graduation Requirements
 • Rất quan trọng để biết về sự liên tục của các môn học như toán và xã hội học. Quí vị sẽ tìm thấy sự liên tục của các môn học được diễn tả trong phần Course Selection (Chọn lọc các môn học) trên trang Planning Tools (Dụng cụ kế hoạch).
 • Khi qúi vị sẵn sàng, giúp em dùng bảng kế hoạch để xếp đặt chương trình học bốn năm, bắt đầu với những môn học cần thiết để ra trường. Sau đó cho thêm các môn học có thể chọn lọc và các môn khác.
 • Ghi nhớ: bảng kế hoạch này không được xem là chính thức hay cuối cùng. Chương trình học của em không được xem là chính thức cho đến khi quí vị ký tên vào thẻ liệt kê chương trình học và gởi lại trường hằng năm.